Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az iGlass International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., Cg.: 13-09-191653, adószám: 25949407-2-13, a továbbiakban: „Társaság”, „mi” és ezek nyelvtani formái) kiemelt figyelmet fordít az Ön magánszférájának, illetve személyiségi jogainak megfelelő védelmére. Célunk, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az átlátható és a tisztességes adatkezelés követelményeinek megtartása mellett adatait gondosan és felelősen kezeljük.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyben tájékoztatást nyújtunk az Ön – mint honlapunk és webáruházunk látogatója, valamint szolgáltatásaink igénybe vevője – részére a Társaságunk által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokról, ezzel megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) és az Általános Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”) foglalt követelményeknek.

 

A jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Társaság bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Felhívjuk tehát a figyelmét arra, hogy az esetleges módosítások megismerése érdekében rendszeresen ellenőrizze az iGlass (https://iglass.hu) honlapján a mindenkor irányadó adatkezelési és adatvédelmi szabályainkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti honlapon. A lap alján feltüntetett „hatálybalépés napja” alapján könnyen megállapítja, hogy mikor frissültek legutóbb adatvédelmi szabályaink.

I.  Kik vagyunk?

Társaság neve: iGlass International Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Árok utca 10.

Cégjegyzékszám: 13-09-191653

Adószám: 25949407-2-13

Kapcsolattartás: Vlaszák Ádám

Postacím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.

Telefonszám: +36 1 300 9454

E-mail cím: [email protected]

Honlap: www.iglass.hu

II.         Milyen alapelveket követünk az adatkezelés során?

Társaságunk az adatkezelés során alábbi alapelveket követi:

 

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 1. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 

 1. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

 

 1. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük („pontosság”);

 

 1. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható („korlátozott tárolhatóság”);

 

 1. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk, hogy a Társaság által végzett adatkezelés során biztosítva legyen az Ön személyes adatainak megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”);

III. Mit kell tudni az általunk végzett adatkezelésről?

III.1. Személyes adatok

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A regisztrált látogató a jelen nyilatkozat III.4. pontjában felsorolt adatain túlmenően a honlapon tett minden látogatás alkalmával technikai okokból további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül (ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, információk arról a honlapról, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, vagy az Ön által használt böngésző beállításai). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Társaságunk ezeket a technikai adatokat csupán a honlap működése és védelme érdekében szükséges mértékben, ezen túlmenően pedig álnevesített vagy nem nevesített formában, statisztikai célokra használja fel.

III.2. Adatkezelés

Adatkezelése során a Társaság csak olyan körben gyűjti, rögzíti, rendszerezi, valamint tárolja és használja fel az Ön személyes adatait, amely a honlapunk működéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához szükséges.

Az általunk végezett adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogató megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Látogató, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”) – egy termék vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez szükségesek, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése;
 3. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint pl. számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”)
 4. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”) – A Társaság érdeke az átlátható, tetszetős és biztonságos honlap működtetés oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak. Ennek körébe tartozik, pl. amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe, illetve amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk.

Látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataik megadását, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. Az így rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Társaság az Ön hozzájárulásával gyűjti és használja, azokat nem kapcsolja össze, ezzel is hangsúlyozva, hogy Látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

 

Az előbbiek alól kivétel, amikor bizonyos körülmények miatt nem lehetséges az Ön előzetes hozzájárulásának beszerzése és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. Ha az adatkezelés jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, e tényre a figyelmét külön felhívjuk.

 

Társaságunk az Ön személyes adatait csak addig kezeli és tárolja, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok akkor kerülnek törlésre, amikor a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul nagy erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Regisztráció

Önnek lehetősége van arra, hogy személyes adatai megadásával honlapunkon regisztrációs fiókot hozzon létre. Az ehhez szükséges adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre feldolgozás és tárolás céljából.

Az elvégzett regisztráció során adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapszik. A regisztráció során az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot. (Ekkor az Adatvédelmi nyilatkozta, valamint a Társaság ÁSZF-e is megtekinthető.)

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon vagy e-mailen felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni. A kapcsolatot naplózzuk, hogy a jogi követelmények szerint bizonyítani tudjuk annak tartalmát, az ezzel kapcsolatos adatokat pedig akkor töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

III.3. A webáruházunk kapcsán végzett adatkezelés

Megrendelések látogatóként

Önnek lehetősége van Látogatóként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jövőbeni rendelések esetén újra meg kell majd adnia az adatait.

A Látogatói megrendelésekhez megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződések teljesítése érdekében gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel és azokat ezek teljesítése idejére tároljuk.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Megrendelések regisztrációs fiókkal

Önnek lehetősége van megrendelését a regisztrációs fiókjába történő bejelentkezést követően leadni. Ebben az esetben a regisztráció során megadott adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez használjuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helytállóságáért Ön felel, így kérjük, fokozottan ügyeljen a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára. Az esetlegesen helytelen, pontatlan vagy hiányos adatok akadályát képezhetik a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben Ön megtévesztő vagy hamis személyes adatok használ, ha Önnel szemben bűntetőjogi felelőssége megállapítására eljárás indult, vagy a Társaság informatikai rendszerét támadja, regisztrációs fiókját megszüntetjük, és adatait haladéktalanul töröljük.

 

Az Ön személyes adatait és műszaki információit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és használjuk fel, ha az a honlapunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, közigazgatási hatóságok, bíróságok vagy jogszabály ilyen rendelkezése, illetve jogaink és érdekeink védelme érdekében szükséges.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, vélelmezzük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével, az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során kötelezően kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával, vagy annak zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonását – technikai okokból – 15 napos határidővel regisztráljuk, felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a Társaság jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is jogosult kezelni (Pl. Számv. tv. 169. § , Fogyv. tv. 17/A §).

III.4. Direkt marketing adatkezelés

Hozzájárulási szándékának egyértelmű kinyilvánításával (a regisztráció során tett nyilatkozat, illetve később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosítása), illetve jogszabály engedélye esetén személyes adatait marketing célokra is felhasználhatjuk. Ebben az esetben – az ehhez adott hozzájárulás visszavonásáig – adatait direkt marketing küldés céljából is kezeljük, melynek körében az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és továbbítunk a Grtv. 6. §-a alapján.

Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

 

A direkt marketing tekintetében tett hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja.

Ezt azonban nem tekintjük egyben a webáruházzal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulása visszavonásának is. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük.

A hozzájárulások visszavonását– technikai okokból– 15 napos határidővel regisztráljuk.

III.5. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön határozzuk meg.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Regisztráció a honlapon

 

Cél:

–        Termékértékesítés;

–        Teljesebb felhasználói élmény nyújtása a látogatóinknak;

–        Értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

Hozzájárulás –        Vezetéknév;

–        Keresztnév;

–        Születési idő;

–        E-mail cím;

A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

 

Cél:

–        A látogatók regisztrációja és nyilvántartása;

–        Megrendelések kezelése és teljesítése;

–        A vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése;

–        Panaszok kezelése;

–        Visszahívások ügyintézése;

–        Kapcsolattartás a vásárlóinkkal;

–        Problémák, észrevételek esetén űrlapon keresztül történő kapcsolattartás;

–        Hozzájárulás;

–        Szerződés teljesítése;

–        Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, Eker. tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §);

–        Teljes név;

–        Telefonszám és e-mail cím;

–        Online azonosító szám;

–        Az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont);

–        Fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.);

–        Egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban való részvétel;

–        Kiszállítással kapcsolatos adatok (kiszállítási határidő és kiszállítási cím [irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó])vagy az átvételi pont adatai;

–        Számlázási név, természetes személy esetén teljes név;

–        Az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek);

–        Számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó);

–        A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: 5 év;

–        A kiállított számlák és azon iratok megőrzési ideje, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént: 8 év;

Direkt marketing szolgáltatás

 

Cél:

–        Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatok készítése és küldése;

–        Üzletszerzési célból az Ön megkeresése;

–        Tájékoztatók küldése a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról;

Hozzájárulás –        Teljes név;

–        Születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához);

–        E-mail cím;

–        Telefonszám (nem kötelező)

–        Online azonosító szám (nem kötelező)

–        az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)

A direkt marketing szolgáltatásról való leiratkozásig
Ügyintézés, panasz

 

Cél: Észrevételre, panaszra válaszadás

Jogi kötelezettség teljesítése –        Teljes név;

–        E-mail cím;

–        Telefonszám

–        Levelezési cím

–        Egyéb személyes üzenet

5 év

III.6. Egyéb adatkezelési kérdések

Adatbiztonság

A személyes adatai biztonsága kiemelkedően fontos számunkra, ezért megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük adatait, valamint biztosítjuk azok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, valamint a nyilvánosságra hozataltól, illetve bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Társaságunk részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezik, amely valamennyi munkavállalóra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállaló ismer és alkalmaz. A Társaságunk által végzett adatkezelésben és/vagy az adatfeldolgozásában részt vevő közreműködők és munkavállalók csak a feladataik ellátásához mindenképpen szükséges, előre meghatározott mértékben, és titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Ön személyes adatait megismerésére és kezelésére. Munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk és képezzük.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Így például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz, amelynek létrejöttét egy a böngészőjében megjelenő lakat szimbólum jelez. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a Társaság – valamint a megbízásunkból, utasításaink szerint adatkezelést végző más társaságok is – rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a technikai biztonsági intézkedéseket az új technológiai követelmények szerint. Hangsúlyozzuk azonban hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, azonban a honlapunkon keresztül történő adattovábbításért nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

Adatai biztonsága érdekében kérjük, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, a jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről.

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére 

 

Személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságra törekszünk, ezért adatait kizárólag olyan, szigorú szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. A Társaság jelenleg nem végez harmadik országokba történő adattovábbítást.

 

Adattovábbítás partnerek részére

 

A honlapunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy bizonyos feladatokat a nevünkben teljesítsenek (például központi IT szolgáltatások nyújtása, a fizetések feldolgozása és a termékek kiszállítása). Az egyes célokhoz gyűjtött információkat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint továbbítjuk e szolgáltatók (a továbbiakban: „adatfeldolgozó”) részére.


A webáruházban történő fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.

 

 

 

Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint

 

A hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint – adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve – továbbíthatjuk az Ön személyes adatait a közigazgatási szervek, az ügyészség, illetve a bíróság részére, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. ha ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges további kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az [email protected] e-mail címen, illetve postai úton a 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. címen. Válaszunkat legkésőbb 1 hónapon belül küldjük meg az Ön által megadott elérhetőségre.

IV.         Milyen esetekben történik automatizált adatkezelés, miért profilozzuk az Ön adatait, illetve mit jelent ez Önre nézve?

IV.1. Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Önről automatikusan?

A https://iglass.hu honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket (cookie-kat, a továbbiakban: „sütik”) helyezünk el az Ön böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően.

A sütik olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik lehetővé teszik annak felismerését, hogy Ön mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő céljuk pedig, hogy lehetővé tegyék az Ön számára egyéniesített ajánlatok, reklámok elérhetővé tételét, valamint az Ön igényeihez igazodva személyre szabják a honlap használata során a felhasználói élményt.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (pl. Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépén lévő eltárolt sütiket is törölni tudja. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik (mint pl. a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik), amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Az ilyen sütikről a honlap első felkeresése alkalmával rövid tájékoztatást kap.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaság az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt, és egyidejűleg kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a honlapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A sütik számos hasznos célra használhatók, így többek között:

 • Biztonság: A biztonság támogatása és lehetővé tétele, a Társaság segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

 

 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: A sütik képesek megmondani Társaságunknak, hogy Ön melyik nyelvet preferálja, mik a kommunikációs preferenciái, megkönnyítik a formanyomtatványok honlapon történő kitöltését.

 

 • Hirdetés: A Társaság sütiket alkalmazhat arra, hogy megmutassák az Önnek releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan sütik alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon az olyan Látogatók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető honlapját. Hasonlóan, a Társaság üzleti partnerei is használhatnak sütiket annak meghatározására, hogy vajon a Társaság megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Társaságnak arról, hogy hogyan viselkedik a Látogató a hirdetésekkel kapcsolatban. A Társaság olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Látogatónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután az meglátogatta a partner honlapját.

 

 • Teljesítmény, analitika és kutatás: Az ilyen sütik segítenek annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. A Társaság olyan sütiket is alkalmazhat, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat (beleértve, amikor Ön belép a honlapra más honlapokról) illetve az ehhez használt eszközöket (mint például a számítógépe vagy mobileszköze).

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében foglaltakat.

 IV.2. A Társaság által alkalmazott sütik típusai

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik („Alapvető cookie-k”)
 • Az Ön által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): Ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.

 

 • Multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): A videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • Közösségi tartalommegosztó sütik: Ezek lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. E sütik törlődnek, amikor Ön „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

 

 1. Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik („Funkcionális cookie-k”)

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” az Ön által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: Amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.

 

 • Saját látogatáselemzők: A látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott honlaphoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

 

 1. Teljesítmény méréshez szükséges sütik („Teljesítménycookie-k”)

Analitikai célú sütik kezelése („Google Analytics”): Jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: „GA”) a felhasználók számítógépén tárolt sütik, szövegfájlok segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a honlap használatáról (pl. a Látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb.) A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Társaság nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a Látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A sütikben tárolt, honlap használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a honlapok üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Látogatók honlap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlapok használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a honlapon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. (A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html)

Azok a Látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha Ön le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg a böngészőjéhez tartozó súgót.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 1. „Remarketing” sütik („Hirdetési cookie-k”)

A Társaság a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, a Criteo és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett „remarketing sütiket”) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg a Látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön süti elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét Ön a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja, illetve állíthatja le.

E sütik az adatokat személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

IV.3. A sütik ellenőrzése és kezelése

A sütik használathoz adott hozzájárulás érvényessége meghatározott idő elteltét követően lejár. A legtöbb böngésző azonban lehetővé teszi, hogy Ön a sütik alkalmazását – ezt megelőzően is – a beállításokon keresztül irányítsa, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön korlátozza a honlapot a sütik használatában, az esetlegesen ronthatja a felhasználói élményt, mivel a tartalmak az nem lesznek az Ön igényeire szabva. Mindezek mellett Ön leállíthatja a személyre szabott beállítások (mint például a bejelentkezési információk) mentését is.

Ha Ön nem kívánja, hogy a Társaság sütiket alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a böngésző „beállítások” menüpontjában megszüntetheti az egyes sütik alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Társaság tudomást szerezzen arról, hogy Ön letiltotta egyes sütik használatát, így nem kívánja, hogy a Társaság sütiket helyezzen el az Ön következő látogatásakor letiltási sütit helyezünk el az Ön eszközén. Ha Ön nem kíván sütiket kapni, megváltoztathatja böngészője beállításait számítógépén. Ha Ön a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Társaság úgy tekinti, hogy Ön a honlapon bármilyen süti küldéséhez hozzájárul. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik használata nélkül a honlap nem működik megfelelően.

A sütikről szóló további információkért látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org vagy a https://www.aboutcookies.org/ honlapokat.

Az böngészőjén lévő sütiket a https:\\www.aboutads.info/choices, illetve a https://www.youronlinechoices.eu/honlapokon keresztül is szabályozhatja.

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók sütijeinek a letiltására is.

Böngészők beállításai:

 • Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
 • Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
 • Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
 • Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása… > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > Cookie

 

IV.4. A Társaság által alkalmazott sütik

 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
Rendszer sütik PHPSESSID,

cookies.js, wc_cart_hash_#,

wc_fragments_#, gdpr_aszf, gdpr_adatvedelem

Nem igényel A honlap alapvető funkcióit támogató sütik A honlap működésének biztosítása A böngészési munkamenet vége
Rendszer süti _cfduid Nem igényel A honlap alapvető funkcióit támogató süti A honlap működésének biztosítása 1 év
Rendszer sütik CookieConsent Nem igényel Eltárolja a felhasználó döntését a sütik használatával kapcsolatban A honlap működésének biztosítása 1 év
Statisztikai süti @@History/@@scroll|# Igényel Segíti az oldal könnyebb navigálását Oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti _ga Igényel Statisztikai adatok generálása Az oldal használatának vizsgálata 2 év
Statisztikai süti _gat Igényel Segít a megfelelő keresési arány megállapításában Az oldal használatának vizsgálata 1 nap
Statisztikai süti _gid Igényel Statisztikai adatok generálása Az oldal használatának vizsgálata 1 nap
Statisztikai süti collect Igényel Adatok küldése a Google Analytics számára Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti test_cookie Igényel Ellenőrzi, hogy a böngésző engedélyezi-e a sütiket Az oldal használatának vizsgálata 1 nap
Statisztikai süti

 

tr Igényel A facebook valós idejű hirdetéseknél használja Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti yt-remote-cast-indtalled Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti yt-remote-connected-devices Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata folyamatos
Statisztikai süti yt-remote-device-id Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata folyamatos
Statisztikai süti yt-remote-fast-check-period Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti yt-remote-session-app Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Statisztikai süti yt-remote-sessions-name Igényel A felhasználó videolejátszó beállításait tárolja Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Marketing süti PREF Igényel Felhasználói preferenciák tárolása és egyéb nem meghatározott funkciók Hirdetések hatékonyságának növelése 8 hónap
Marketing süti YSC Igényel Felhasználói preferenciák tárolása és egyéb nem meghatározott funkciók Hirdetések hatékonyságának növelése A böngészési munkamenet vége
Marketing süti _fbp Igényel A facebook által használt hirdetési termékek Az oldal használatának vizsgálata 3 hónap
Marketing süti ads/ga-audiences Igényel A látogatók online viselkedésének elemzése (Google AdWords) Az oldal használatának vizsgálata A böngészési munkamenet vége
Marketing süti IDE Igényel A Google DoubleClick a webhely felhasználójának tevékenységéeinek regisztrálására és jelentkezésére Az oldal használatának vizsgálata 1 év

 

V.         Ki kezeli az Ön személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

 

Az Ön, jelen Adatvédelmi nyilatkozat III. pontjában meghatározott személyes adatainak adatkezelője az iGlass International Kft.. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.,Cg.: 13-09-191653), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

iGlass International Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-191653

Adószám: 25949407-2-13

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.

Képviselője: Vlaszák Ádám ügyvezető

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36 30 7859 228

 

A Társaság munkavállalói az Ön adataihoz a feladatuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben és körben férnek hozzá szigorú belső szabályzatban rögzített hozzáférési jogosultságok alapján.

Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Cím Tevékenység
Amazon Web Services, Inc. Seattle, Washington, United States Tárhely szolgáltatás
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
Postázás, futárszolgálat
Csikósné Füll Krisztina EV. 2013 Pomáz Margitliget u. 11 Könyvviteli, adóügyi szolgáltatások
Stickel Technologies Limited 130 Old Street, London, EC1V 9BD Webfejlesztői tevékenység
iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. Logisztikai tevékenység, rendelés kezelés
FoxPost Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. Postázás, futárszolgálat

Marketing szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók

Név Cím Tevékenység
The Rocket Science Group LLC Atlanta, Georgia, United States E-mail marketing tevékenység, név és e-mail cím kerül felhasználásra
Facebook, inc. Menlo Park, California, United States Adatfájl típusú egyéni célközönség létrehozása weboldal látogatokról és vásárlókból, mérés és analitika
Google LLC Mountain View, California, United States Mérés és analitika weboldal látogatókról, tartalmazva a Google által esztimált kort és nemet

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen nyilatkozatunkban.

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

VI.         Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, valamint jogorvoslati lehetőségei

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk

 

 1. Hozzáférési jog: Kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 • adatairól;
 • azok forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről;
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;

 

A tájékoztatást a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban a kézhezvételt követő 1 hónapon belül adja meg.

 

A tájékoztatás ingyenes, kivéve abban az esetben, ha Ön nyújtott már be hozzánk a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

A Társaság a tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről szóló tájékoztatással.

 

 1. Helyesbítési jog:Adatainak megváltozása esetén, vagy ha az adatok rosszul kerültek rögzítésre, Ön kérheti adatainak helyesbítését, javítását, illetve pontosítását.

 

 1. Törlési jog:Jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti az általunk kezelt adatainak törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához szükséges.

 

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot. Csak korlátozzuk a hozzáférést, de nem töröljük az adatokat, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk azt tárolni.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a Hatósághoz fordulás, illetve a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog: A jelen Adatvédelmi nyilatkozat mellékleteként elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével Ön kérheti adatainak hordozását. Az adatok hordozását olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak az Ön részére történő kiadását, illetve azoknak – erre irányuló külön kérése és felhatalmazása alapján – közvetlenül az Ön által megjelölt, más adatkezelőnek való továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Fenti kérelme benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és 1 hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ön adatainak hozzájáruláson alapuló kezelése esetén Önnek bármikor joga van a hozzájárulás visszavonására, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Panasz jog: Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: 
http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: 
[email protected]
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

 

További információkért keresse fel az alábbi honlapot: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Személyes adatok védelme megsértése esetén, a fentieken túlmenően, Önnek lehetősége van a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indítani a Társasággal szemben.

 

 1. Tiltakozási jog: Önnek joga van tiltakozni az alábbi adatkezelésekkel szemben:
 • Amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, Ön külön tiltakozhat e jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben a GDPR 21. cikk szerint;
 • A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben;

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb a kézhezvételt követő 1 hónapon belül megvizsgálja és a döntésről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az a döntés szüleik, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ezirányú kérelmének teljesítését abban az esetben tagadjuk meg, ha bizonyításra kerül, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben, vagy amely indokok egyéb jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben Ön nem ért egyet a döntéssel, vagy a Társaság a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt elmulasztja, Ön jogosult a döntés közlésétől, illetve a határidő elteltét követő 30 napon belül bírósághoz fordulni.

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi személyes adatainak kezelése során Társaságunk nem megfelelően járt el, a felmerült probléma mihamarabbi hatékony megoldása érdekében legyen szíves kapcsolatba lépni velünk, mielőtt panaszával a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna.

Az adatkezelési műveletekkel összefüggésben indított perek elbírálása törvényszéki hatáskörébe tartozik, Ön választása szerint lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is pert indíthat. Külföldi állampolgár panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is.

VII.         Tevékenységünkre irányadó  főbb jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogyv. tv.”)
 • évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről („Pktv.)
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grtv.”)
 • évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)

VIII.         Adatkezelési nyilatkozat módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen Adatkezelési nyilatkozatot a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és a módosításokkal egységes szerkezetben, az erről szóló értesítéssel egyidejűleg közzétesszük a www.iglass.hu honlapon. Kérjük, hogy minden esetben – különös tekintettel a módosításokkal érintett részekre – gondosan olvassa el az Adatkezelési nyilatkozat hatályos szövegét, mivel az fontos információkat tartalmaz személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

 1. április 2.

 

 

 1. számú melléklet

ADATHORDOZHATÓSÁGI KÉRELEM

Alulírott

Név:_______________________________

E-mail cím:__________________________

tájékoztatom az iGlass International Kft.-t, hogy élni kívánok az Általános Adatvédelmi Rendeletről szóló 2016/679 EU Rendelet 20. cikke szerinti adathordozhatósági jogommal.

Fenti jogom gyakorlása keretében kérem az iGlass International Kft.-t, hogy szíveskedjen a hozzájárulásom alapján vagy az iGlass International Kft.-vel fennálló szerződésem létrehozatala, illetve teljesítése az iGlass International Kft. által automatizált módon kezelt, általam megadott, rám vonatkozó személyes adatokat:

☐ részemre kiadni.

☐ helyettem és nevemben, a jelen kérelem aláírásával és az iGlass International Kft. -hez történő benyújtásával adott kifejezett felhatalmazás és meghatalmazás alapján közvetlenül az alábbi másik adatkezelő szolgáltatónak átadni, ha az technikailag megvalósítható:

Szolgáltató neve:______________________________________________

Szolgáltató által igényelt adatátadási formátum:_______________________

Jelen kérelem benyújtásával tudomásul veszem, hogy a másik adatkezelőnek történő közvetlen adatátadásra csak akkor van lehetőség, amennyiben a másik adatkezelőnek történő adattovábbítás megfelelő biztonságos kommunikáción keresztül valósul meg, és ha a fogadó adatkezelő rendszere műszakilag képes a küldött adatok fogadására, amelyért az iGlass International Kft. nem vállal felelősséget és arra ráhatása sincs.

Kelt:__________________________