I. Jótállás

I.1. Kötelező jótállás

I.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt termékekre vonatkozóan. A jótállás kötelezettség azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

I.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik. A jótállási idő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

I.1.4. Figyelemmel a fentebb is hivatkozott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltakra, fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a 10.000,- Ft bruttó értéket el nem érő termékek esetén a Szolgáltatót nem terheli kötelező jótállás, így ezen termékek vonatkozásában a Vásárlót, csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szavatossági jogok (kellékszavatosság, termékszavatosság) illeti meg.

I.1.5. Az I.1.4. pontban foglaltak alól kivételt képeznek azon termékek, amelyek esetében a gyártó az adott fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, így a jótállás alapján a Szolgáltató megillető jogok a Vásárló és Szolgáltató közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vásárlóra.

1.1.6. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az II.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

I.1.7. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis azt, hogy a hiba nem gyártási eredetű, hanem azt a helytelen használat okozta.

I.1.8. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a II.1 és a II.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

I.1.9. A jótállási igény a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesíthető a jótállási jegyen rögzített feltételek szerint.
Az elveszett jótállás jegyet nem áll módunkban pótolni.
A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

I.1.10. A Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni, továbbá fel kell tüntetni rajta:
a) Szolgáltató nevét, címét
b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát
c) a gyártó nevét, címét,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásának vagy – a Szolgáltató általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját
e) a Vásárló jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárást is kezdeményezheti.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.
A jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

I.1.11. A Vásárló a kijavítás iránti igényét a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál – amennyiben van ilyen – közvetlenül is érvényesítheti.

I.1.12. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozná.
A termékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán tájékozódhat.

I.2. Önkéntes jótállás, kiegészítő jótállás

I.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) is vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

I.2.2. A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg.

I.2.3. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.

I.2.4. Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, ennek időtartama alatt a termék (és esetleges tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.

I.2.5. A kiegészítő jótállás nem terjed ki a termék tartozékaira, alkatrészeire.

I.2.6. A kiegészítő jótállás időtartama alatt termék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.

II. Szavatosság

II.1. Kellékszavatosság

II.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

II.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

II.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

II.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

II.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

II.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

II.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

II.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

II.2. Termékszavatosság

II.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az I.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

II.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

II.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

II.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

II.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

II.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

II.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

II.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

II.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot