Részvételi- és Játékszabályzat

Az iGlass International Kft.(2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

1. A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által az iGlass Magyarország https://www.facebook.com/iglasshungary/ és az https://iglass.hu/ oldalakon posztolt játékfelhívásra reagálva határozott időintervallumon belül az https://iglass.hu/ webshopon bármilyen értékben vásárolni, majd a vásárlás végeztével a játékszabályzatot elfogadni, annak elfogadásával a részvételi igényét nyilvánítani. (továbbiakban: Pályázat).

A résztvevő hozzájárul, hogy a nyeremény átadásának céljából az iGlass International Kft. és megbízottjai a jövőben, a megadott emailes és telefonos elérhetőségeken keressenek.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2019. Augusztus 12-én (hétfőn) 18:00 órakor indul, és 2019. Augusztus 18-án (szombat) 23:59 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. Augusztus 18. 23:59.

3. Egy Játékos vásárlásonként egy Pályázatot küldhet be, több alkalommal is vásárolhat, és a beküldött Pályázatok közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.  

A Játék nyereménye nyertesenként 2, azaz kettő darab Strand Fesztivál 2019 5 napos bérlet, melynek Az összes valid és érvényes beérkező pályázatok közül sorsolunk. A kettő, azaz 2 darab bérlet megnyerésére egy Játékos jogosult, a nyereményt a Szervező nem oszthatja fel.

A nyeremény sorsolására 2019. Augusztus 19. napján a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Creatinsta Kft. 1024 Budapest, Ady Endre u. 24.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a https://www.facebook.com/iglasshungary/

Facebook oldalon, valamint értesíti a vásárláskor megadott emailben is. Az ajándék nyertesének erre az emailre válaszolva kell megadnia teljes nevét, posta címét emailes formában. A Szervező lehetőséget biztosít alvállalkozóinak, leányvállalatainak a kapcsolat felvételre. A kapcsolatfelvételre jogosultak: Creatinsta Kft. 1024 Budapest, Ady Endre u. 24., Grandioso International Kft. 1024 Budapest, Ady Endre u. 24.. [z2] A Szervező az ajándékokat emailes úton juttatja el a nyertesekhez.

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen 1, azaz egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. [l3] A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos emailes üzenet formájában történő értesítésre] 7 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A Játékos utóbbi esetben köteles a Szervező részére a nyeremények árát egy összegben, 30 naptári napon belül megtéríteni, banki átutalás formájában.

4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező iGlass International Kft dolgozói, a megbízott Creatinsta Kft. és Grandioso International Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére, felhasználására csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvőképtelenek és kiskorúak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.facebook.com/iglasshungary/ oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.facebook.com/iglasshungary/internetes oldalon jelenik meg.

12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

13. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező és leányvállalatai, valamint megbízott partnerei: iGlass International Kft dolgozói, a Creatinsta Kft. és Grandioso International Kft. akik az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: iGlass International Korlátolt Felelősségű Társaság, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.,vagy a következő e-mail címen: [email protected]. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a  Szervező  megbízásából a Grandioso International Kft. (8130 Enying, Radnóti u. 7.) végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő A Szervező, leányvállalatai és szerződött partnerei a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2019.08.12. 

iGlass International Kft.

Szervező